Regulamin Medical Sensus

REGULAMIN Medical Sensus 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Medical Sensus i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Medical Sensus. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie MedicalSensus.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Medical Sensus oraz na stronie internetowej Medical Sensus.
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój w Medical Sensus wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją. MedicalSensus może odmówić przedłużenia doby w przypadku braku wolnych pokoi lub braku uregulowania należności za dotychczasowy pobyt.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Medical Sensus, przyjmuje się że, wynajął pokój na jedną dobę.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość Medical Sensus nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa w godzinach: 14:00 - 22:00.
 4. Medical Sensus może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu lub osobach przebywających na terenie obiektu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Medical Sensus nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie zostaje zwrócony.
 • 4 USŁUGI
 1. Medical Sensus świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w Recepcji.
 2. Medical Sensus ma obowiązek zapewnić:

-warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

-bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

-sprzątanie pokoju, w tym wymianę pościeli na pobyty dłuższe niż 6 dób hotelowych, przy pobytach krótszych naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł,

-wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

-sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Medical Sensus w miarę posiadanych możliwości złagodzi niedogodności.

 1. Na życzenie Gościa, Medical Sensus świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

-budzenie o zaplanowanej porze,

–przechowanie bagażu (tylko w Recepcji w czasie pobytu Gościa w Medical Sensus),

–zamówienie taksówki.

 • 5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Gość Medical Sensus ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Medical Sensus, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Cennik uszkodzeń wyposażenia, dostępny jest na recepcji. Medical Sensus zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe, za wyrządzone szkody.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Medical Sensus może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za zniszczenia oraz do opuszczenia Medical Sensus.
 4. Korzystanie z zabiegów leczniczych w Zakładzie Przyrodoleczniczym, możliwe jest wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza lub fizjoterapeuty.
 5. Gość opuszczający pokój, jest każdorazowo ze względów bezpieczeństwa zobowiązany do wyłączenia telewizora , zgaszenia światła, zakręcenia kranu oraz zamknięcia drzwi. Kartę do pokoju należy pozostawić w Recepcji.
 6. W przypadku braku uregulowania należności za świadczone usługi, Medical Sensus przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa.
 7. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych
 8. Opiekunowi prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za działania lub zaniechania dzieci znajdujących się pod ich opieką w Medica lSensus, na zasadach jak w §5 powyżej wskazano.
 • 6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Medical Sensus ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. O wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić Recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Medical Sensus odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego
 3. Medical Sensus zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Parking przy Medical Sensus nie jest parkingiem strzeżonym. Medical Sensus nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu przy obiekcie, na terenie obiektu, jak i poza nim.
 • 7 POKÓJ

        1.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 • 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Medical Sensus przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwóch miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Medical Sensus. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 • 9 CISZA NOCNA

       1.W Medical Sensus obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 1. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 • 10 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Medica Sensus usługach. Reklamację Gość składa w Recepcji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez Medical Sensus.
 • 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 2. Medical Sensus akceptuje obecność zwierząt tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora Medical Sensus po uiszczeniu dodatkowej opłaty 30zł/doba. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie restauracji, oraz przebywać same na terenie obiektu. Pełną odpowiedzialność za zwierzę ponosi właściciel. 
 3. W Medical Sensus obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Miejsce do palenia jest wyznaczone przed obiektem. W razie naruszenia zakazu palenia tytoniu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 400 PLN. Ponadto zostaną Państwo obciążeni kosztami interwencji straży pożarnej, w sytuacji gdy straż zjawi się w obiekcie na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Medical Sensus oraz realizowanych świadczeń. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Medical Sensus, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu , Medical Sensus ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z obiektu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
 7. Osoby zakłócające spokój oraz zachowujące się nieodpowiednio w restauracji hotelowej bądź w Sali konferencyjnej będą proszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

 

       Dyrekcja Medical Sensus

 

 

Zadzwoń

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej polityce prywatności

Zamknij [X]