Pozostałe regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI FITNESS

 1. Osoby korzystające z sali fitness mają obowiązek  zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Sala Fitness otwarta jest w godzinach 7:00 – 22:00.
 3. Z sali Fitness mogą korzystać goście MEDICAL SENSUS oraz osoby z zewnątrz.
 4. Goście MEDICAL SENSUS korzystają z sali nieodpłatnie, a osoby z zewnątrz odpłatnie.
 5. Klucz do sali zostanie wydany w recepcji MEDICAL SENSUS tylko osobie pełnoletniej.
 6. Z urządzeń znajdujących się w sali Fitness mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Przebywanie dzieci na sali Fitness dopuszcza się tylko i wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością rodziców lub opiekunów.
 8. Na sali Fitness obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie.
 9. Z urządzeń i przyborów znajdujących się na sali Fitness, należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Osoby korzystają z urządzeń na sali Fitness wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • MEDICAL SENSUS nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i przyborów.
 • Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu i inne nieprawidłowości, należy niezwłocznie zgłaszać na recepcji MEDICALSENSUS.
 • MEDICAL SENSUS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali przez osoby z niej korzystające.
 • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych.
 • Osoby korzystające z sali Fitness zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 • Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie sali.
 • MEDICAL SENSUS zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.

 

REGULAMIN PARKINGU

Niniejszy ''Regulamin” określa zasady korzystania z parkingu położonego w Polanicy-Zdrój, ul. Chrobrego, przy Medical Sensus, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Chrobrego 1A-3, którego właścicielem i zarządzającym jest ASKMED Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. J.Lea 202a, wpisany w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000340562, NIP 899-26-81-905 – zwany dalej ''Zarządcą”.

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Najemca zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w Regulaminie i Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego
 2. Zatoczka przed budynkiem Medical Sensus Sanatorium Polanica, nie jest miejscem do parkowania. Służy ona do postoju na czas wniesienia/wyniesienia bagaży, maks. 30 minut. Po tym czasie zostanie naliczona opłata zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu
 3. Parking jest PARKINGIEM NIESTRZEŻONYM MONITOROWANYM

Umowa niniejsza nie zawiera żadnego zobowiązania Zarządcy do pilnowania
lub przechowywania pojazdu Najemcy lub jakiegokolwiek zobowiązania, które powodowałoby odpowiedzialność Zarządcy za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia
lub uszkodzenia pojazdu, jego wyposażenia lub rzeczy pozostawionych w pojeździe - powstałe na terenie Parkingu na skutek działania innych Najemców, osób trzecich bądź działania siły wyższej.

 1. Wjeżdżając na parking Najemca zobowiązuje się do zarejestrowania tego faktu w recepcji Medical Sensus. Dowodem zarejestrowania się, jest wydanie karty parkingowej, oraz kluczyka do blokady miejsca parkingowego.
 2. Bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę w recepcji Medical Sensus na podstawie karty parkingowej odebranej przy wjeździe, oraz oddanie kluczyka do blokady miejsca parkingowego. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu chwilą wyjazdu 
 3. Wielkość opłaty parkingowej oraz opłaty za zagubienie lub zniszczenie kluczyka do blokady miejsca parkingowego, określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego
 4. Wszelkie uszkodzenia pojazdu lub pojazdów powstałe na terenie Parkingu Najemca zobowiązany jest natychmiast zgłaszać pracownikom recepcji Medical Sensus. Przy zaistniałej szkodzie, Pracownik recepcji zgłasza zdarzenie na Policję.
 5. Najemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Najemcom lub osobom trzecim na terenie Parkingu. Nadto Najemcy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zarządcy w tym zanieczyszczenie
 6. Zarządcy przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Najemcy do czasu wyrównania szkody wyrządzonej przez Najemcę Zarządcę lub osoby trzeciej. W czasie korzystania z prawa zatrzymania Zarządcy przysługuję uprawnienie do pobierania opłaty za parkowanie zatrzymanego pojazdu według Cennika
 7. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia pojazdu tylko na wyznaczonych miejscach Jeżeli Najemca poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu Pracownicy Recepcji uprawnieni są – według swojego wyboru – do przedstawienia pojazdu na koszt Najemcy do wezwania Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu.
 8. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  1. picie alkoholu,
  2. wwożenie paliw, substancji łatwopalnych – w pojemnikach lub pustych pojemników po paliwie,
  3. tankowania pojazdów,
  4. pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem,
  5. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym lub chłodzącym, jak również pojazdów zanieczyszczających Parking,
  6. mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego lub
 9. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek Pracowników Recepcji. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawne o ruchu
 10. Na parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 10km/h.
 11. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia oraz przeprowadzanie prób silników.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku

Dyrektor Medical Sensus

 

CENNIK PARKINGU

 • Cena za każdą następną minutę powyżej maksymalnego czasu postoju (30 minut) na zatoczce – 1zł 
Zadzwoń

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej polityce prywatności

Zamknij [X]