Regulamin MedicalSensus

REGULAMIN

MedicalSensus Sanatorium Polanica

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie MedicalSensus Sanatorium Polanica i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w MedicalSensus Sanatorium Polanica. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie MedicalSensus Sanatorium Polanica.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji MedicalSensus Sanatorium Polanica oraz w każdym pokoju, jak również na stronie internetowej MedicalSensus Sanatorium Polanica.
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój w MedicalSensus Sanatorium Polanica wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją. MedicalSensus Sanatorium Polanica może odmówić przedłużenia doby w przypadku braku wolnych pokoi lub braku uregulowania należności za dotychczasowy pobyt.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w MedicalSensus Sanatorium Polanica, przyjmuje się że, wynajął pokój na jedną dobę.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość MedicalSensus Sanatorium Polanica nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa w godzinach: 14:00 - 22:00.
 4. MedicalSensus Sanatorium Polanica może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu sanatorium lub osobach przebywających na terenie sanatorium.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, MedicalSensus Sanatorium Polanica nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie zostaje zwrócony.
 • 4 USŁUGI
 1. MedicalSensus Sanatorium Polanica świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w Recepcji.
 2. MedicalSensus Sanatorium Polanica ma obowiązek zapewnić:

-warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

-bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

-sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

-sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, MedicalSensus Sanatorium Polanica w miarę posiadanych możliwości złagodzi niedogodności

 1. Na życzenie Gościa, MedicalSensus Sanatorium Polanica świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

-budzenie o zaplanowanej porze,

–przechowanie bagażu (tylko w Recepcji w czasie pobytu Gościa w MedicalSensus Sanatorium Polanica),

–zamówienie taksówki.

 • 5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Gość MedicalSensus Sanatorium Polanica ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych MedicalSensus Sanatorium Polanica, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Cennik uszkodzeń wyposażenia, dostępny jest na recepcji. MedicalSensus Sanatorium Polanica zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe, za wyrządzone szkody.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, MedicalSensus Sanatorium Polanica może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za zniszczenia oraz do opuszczenia MedicalSensus Sanatorium Polanica.
 4. Korzystanie z zabiegów leczniczych w Zakładzie Przyrodoleczniczym, możliwe jest wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza lub fizjoterapeuty.
 5. Gość opuszczający pokój, jest każdorazowo ze względów bezpieczeństwa zobowiązany do wyłączenia telewizor a , zgaszenia światła, zakręcenia kranu oraz zamknięcia drzwi. Kartę do pokoju należy pozostawić w Recepcji.
 6. W przypadku braku uregulowania należności za świadczone usługi, MedicalSensus Sanatorium Polanica przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa.
 7. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych
 8. Opiekunowi prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za działania lub zaniechania dzieci znajdujących się pod ich opieką w MedicalSensus Sanatorium Polanica, na zasadach jak w §5 powyżej wskazano.
 • 6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. MedicalSensus Sanatorium Polanica ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. O wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić Recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. . MedicalSensus Sanatorium Polanica odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego
 3. MedicalSensus Sanatorium Polanica zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Parking przy MedicalSensus Sanatorium Polanica nie jest parkingiem strzeżonym. MedicalSensus Sanatorium Polanica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu przy obiekcie, na terenie obiektu, jak i poza nim.
 • 7 POKÓJ

1.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, MedicalSensus Sanatorium Polanica przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność MedicalSensus Sanatorium Polanica. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 • 9 CISZA NOCNA

1.W MedicalSensus Sanatorium Polanica obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 1. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 • 10 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez MedicalSensus Sanatorium Polanica usługach. Reklamację Gość składa w Recepcji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez MedicalSensus Sanatorium Polanica.
 • 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.W MedicalSensus Sanatorium Polanica obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Miejsce do palenia jest wyznaczone przed obiektem. W razie naruszenia zakazu palenia tytoniu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 400 PLN. Ponadto zostaną Państwo obciążeni kosztami interwencji straży pożarnej, w sytuacji gdy straż zjawi się w obiekcie na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu.

2 . MedicalSensus Sanatorium Polanica akceptuje obecność zwierząt tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MedicalSensus Sanatorium Polanica po uiszczeniu dodatkowej opłaty 30zł/doba. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie restauracji, oraz przebywać same na terenie obiektu. Pełną odpowiedzialność za zwierzę ponosi właściciel. 

 1. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych

–broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w MedicalSensus Sanatorium Polanica oraz realizowanych świadczeń. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie MedicalSensus Sanatorium Polanica, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

6.W przypadku nie przestrzegania regulaminu , MedicalSensus Sanatorium Polanica ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z obiektu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.

7.Osoby zakłócające spokój oraz zachowujące się nieodpowiednio w restauracji hotelowej bądź w Sali konferencyjnej będą proszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

Dyrekcja MedicalSensus Sanatorium Polanica

 

 

Zadzwoń

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej polityce prywatności

Zamknij [X]